Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Raport saznaje: Senat UNSA-e naredne sedmice odlučuje o oduzimaju diplome Sebiji Izetbegović

Komisija za analizu prikupljene dokumentacije u okviru provjere vjerodostojnosti isprava vezanih za postdiplomski studij Sebije Izetbegović, koju je formirao Senat Univerziteta u Sarajevu (UNSA), jučer je donijela preporuku da se postupu u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevu i da de predlaže poništenje diplome direktorice KCUS-a.

Komisija je tu odluku donijela jednoglasno.

Komisija je jučer donijela još dva zaključka. Jedan da se donese dokument u kojem će biti pojašnjeno zašto i kako je komisija formirana i kako je radila, a drugi je analiza u pravnom okviru, odnosno analiza koja je napravljena pred ovom komisijom.

Senat UNSA-e vanredno zasjeda

Šta sada slijedi?

Prijedlog o poništenju diplome magisterija Sebije Izetbegović sada ide na Senat UNSA-e. Kako je potvrđeno Raportu, Senat bi trebao zasjedati vanredno već naredne sedmice. To znači da bi konačna odluka, nakon izjašnjenja senatora o prijedlogu o oduzimanju diplome, trebala biti donesena uskoro.

Trakavica o ispravnosti magistarske diplome Sebije Izetbegović traje poprilično dugo. Sebija Izetbegović tvrdi da posjeduje indeks sa magistarskog studija. Nedavno je Tužilaštvo KS naložilo MUP-u KS da taj indeks bude izuzet.

Inspekcijski nadzor s kraja prošle godine pokazao je niz nepravilnosti i nedostataka u dokumentaciji. Sebije Izetbegović. U januaru ove godine UNSA je objavila šta od dokumentacije nedostaje. Spisak je podugačak:

uvjerenje o položenim ispitima prof. dr. Sebije Izetbegović o započetim godinama ili semestrima na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u svrhu daljeg školovanja na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,valjanu ispravu vezanu za postupak ekvivalencije položenih ispita na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Odnosno dostavljena su dva lista tzv. reciklažnog papira na kojima je u rukopisu napisano/nabrojano (na engleskom jeziku) 10 (deset) ispita sa ocjenama prema kopiji indeksa i 9 (devet) naziva predmeta na maternjem jeziku bez ocjena. Navedena dva lista papira nemaju memoranduma institucije koja je sačinila prethodno opisani sadržaj. Nema evidentiranog datuma sačinjavanja, nema pečata, nema potpisa lica koje je sačinilo sadržaj na pomenutim papirima,uvjerenje o položenim ispitima (javna isprava – indeks) prof. dr. Sebije Izetbegović na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,Pravilnik o postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu, koji je bio na snazi prilikom upisa imenovane na postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu,pisano izjašnjenje dr. Sebije Izetbegović, redovne profesorice na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, pri čemu iz Izvještaja ad hoc komisije ne proizlazi da je ista zatražila izjašnjenje od imenovane.

Šta predviđa Član 77.

Sebija Izetbegović imala je rok da dostavi ovu dokumentaciju, ali to nije uradila. Nije se ni izjasnila, nego se UNSA-i obratio njen advokatski tim.

Član 77. Zakona o visokom obrazovanju glasi:

“Visokoškolska ustanova je obavezna poništiti i oglasiti nevažećom diplomu, dodatak diplomi i uvjerenje o stečenom zvanju u slučaju ako imalac diplome nije ispunio sve ispitne obaveze na studiju na način i prema postupku koji je utvrđen propisima iz oblasti visokog obrazovanja koji su bili na snazi u vrijeme izdavanja javne isprave, ovim zakonom i studijskim programom visokoškolske ustanove”.

Zahtjev za poništenjem diplome Komisija temelji na zaključku da Sebija Izetbegović nije ispunila ispitne obaveze na postdiplomskom studiju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Tu se misli na tada propisane procedure za sticanje diplome magistra.

Raport.ba