Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Šta sad?

Senat Univerziteta u Sarajevu poništio je zvanje Sebiji Izetbegović za magistra medicinskih nauka. Tačnije, Senat je donio odluku o brisanju upisa Sebije Izetbegović iz matične knjige na postdiplomskom studiju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.

Osim što će Sebija Izetbegović ostati bez titule magistra medicinskih nauka, šta će ova odluka značiti u praksi i šta može uslijediti? Raport je konsultirao pravnike koji su nam dali pojašnjenje.

Današnja odluka Senata je konačna i obavezujuća. Na nju se Sebija Izetbegović ne može žaliti. Ali, može pokrenuti sudski postupak u roku od 30 dana od dana uručenja odluke Senata i rješenja koje će donijeti rektor.

Kako ne postoji javna isprava diploma, u ovom slučaju je specifična i primjena norme člana 77. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo. Član 77. Zakona o visokom obrazovanju glasi:

Zvanje magistra prestaje postojati

“Visokoškolska ustanova je obavezna poništiti i oglasiti nevažećom diplomu, dodatak diplomi i uvjerenje o stečenom zvanju u slučaju ako imalac diplome nije ispunio sve ispitne obaveze na studiju na način i prema postupku koji je utvrđen propisima iz oblasti visokog obrazovanja koji su bili na snazi u vrijeme izdavanja javne isprave, ovim zakonom i studijskim programom visokoškolske ustanove”.

S druge strane, matična knjiga je javna knjiga i ona mora odgovarati podacima o diplomi. Od tri matične knjige o postdiplomskom studiju na Medicinskom fakultetu, samo u jednoj se spominje Sebija Izetbegović. U knjizi su naznačeni rad, podaci o radu, kada je on odbranjen i komisija. Činom poništenja tih podataka, a odluka stupa na snagu danom donošenja, odnosno objave u službenim novinama, ništavnosti upisa Sebije Izetbegović, njeno zvanje magistra zapravo prestaje postojati.

To zatim za posljedicu ima postupak poništenja javne isprave doktorske diplome. A bez magistarske i doktorske diplome, Sebija Izetbegović ne može biti profesor. I dekan, i sekretar, i prodekan i službenici studentske službe morali bi to znati. Poznato je da je Sebija Izetbegović redovna profesorica na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.

To su činjenice. A pitanje je ko će i kada taj postupak pokrenuti. Jer, na svakoj sjednici UNSA-e dekanesa Medicinskog fakulteta Amina Valjevac stajala je u odbranu direktorice KCUS-a, a na današnjoj sjednici je bila protiv poništenja upisa. Po svemu tome, teško je očekivati da će Medicinski fakultet pokrenuti proceduru kojom će prestati profesorski angažman Sebije Izetbegović.

Upitan profesorski status

Ali, univerzitet je jedno pravno lice, pa ni UNSA ni rektor kao zastupnik ne mogu zanemariti odluke sa današnje sjednice Senata, kao ni pravne posljedice koje te odluke mogu proizvesti.

Jedan od preduvjeta upisa doktorskog studija je zvanje magistra. U vrijeme kada je Sebija Izetbegović upisivala doktorski studij, procedura je bila nešto drugačija nego danas, ali je magistarsko zvanje i tada bilo preduvjet.

Nakon odluke o ništavnosti upisa na magistarski studij, posljednično se poništava i diploma doktora nauka. Sebija Izetbegović je u proteklom periodu konzumirala i zvanja docenta i vanrednog profesora, ali oba ta zvanja imaju rok trajanja i istekla su. Zvanje redovnog profesora je doživotno i ono vrijedi čak i nakon odlaska u penziju. Ali, u slučaju kada akademski put osobe nema znak pitanja. U slučaju Sebije Izetbegović, njen profesorski status se može dovesti u pitanje.

U ovim okolnostima, u kojima je Sebiji Izetbegović oduzeto akademsko zvanje zbog nepostojanja dokaza o položenim ispitima, a ne naprimjer zbog plagiranja, vjerovatno će biti stavljen van snage i njen profesorski status. Važno je naglasiti da u slučaju ako se to dogodi, neće imati retroaktivno djelovanje. Dakle, studenti kojima je Sebija Izetbegović bila profesorica na fakultetu, zbog ovog slučaja neće snositi nikakve posljedice.

Raport.ba