Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Usvojen izvještaj antikorupcionog tima Vlade FBiH

Federalna vlada usvojila je danas izvještaj o radu Antikorupcionog tima Vlade Federacije BiH za 2022. godinu.

Kako je navedeno u izvještaju, Antikorupcioni tim je u prošloj godini učestvovao u aktivnostima na provedbi Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH. Tako su u okviru tri interresorne radne grupe izvršene analize i predloženi modeli za uspostavu i smještaj Posebnih odjela za borbu protiv korupcije pri Vrhovnom sudu FBiH i Federalnom tužilaštvu.

S tim ciljem je Vlada Federacije usvojila potrebne zaključke i planirala finansijska sredstva, a što je usvajanjem Budžeta FBiH za 2023. godinu podržao i Federalni parlament.

Iz Tima su naveli da slijedi provođenje posebnog Akcionog plana koji je Vlada FBiH usvojila s ciljem implementacije pomenutog zakona. Naglasili su i potrebu usvajanja važnih sistemskih zakona za uspostavljanje djelotvornog sistema borbe protiv korupcije u FBiH i njene prevencije. To su zakoni o zaštiti prijavitelja korupcije, te o sprečavanju sukoba interesa, koje je Vlada FBiH uputila u parlamentarnu proceduru prošle godine. Fokus rada ovog tima u 2022. godini, kako je navedeno, bio je usmjeren na obavljanje svih zadataka u borbi protiv korupcije sadržanih u Akcionom planu za borbu protiv korupcije.

Antikorupcioni tim Vlade FBiH u izvještajnom periodu učestvovao je u svim aktivnostima koje se odnose na saradnju sa državnom Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK). Pored toga, ovaj tim sarađivao je u ovoj oblasti sa međunarodnim i drugim bh. institucijama, te nevladinim organizacijama.

Tim radi i na stvaranju pretpostavki za izradu nove federalne strategije za borbu protiv korupcije, za što je potrebno da se što prije usvoji strategija na nivou BiH. Naime, izradi ove strategije na nivou FBiH nije se moglo pristupiti, jer je Zakonom o APIK-u propisano da postupanje entiteta, kantona i Brčko Distrikta u ovom segmentu mora biti u skladu s općim principima utvrđenim u državnoj strategiji. Stoga premosnicu za nastavak sistemske borbe protiv korupcije u FBiH predstavlja Akcioni plan za period od 2021. do donošenja nove strategije.

U skladu sa današnjim zaključkom Vlade, Antikorupcioni tim uputit će inicijativu Vijeću ministara BiH da državna strategija za borbu protiv korupcije bude usvojena što prije, a kako bi Vlada FBiH mogla donijeti i federalnu strategiju.

Također, kao jedna od osnovnih aktivnosti koju je provodio Antikorupcioni tim je i uspostava antikoruptivne mreže i fokusnih tačaka u federalnim institucijama. Ovaj vladin tim posebno značajnim napominje Planove integriteta sa kojima se uspostavljaju mehanizmi za efikasno i efektivno funkcioniranje federalnih ministarstava, uprava, agencija i tijela. Njihovo kapacitiranje u ovom segmentu, kako je obrazloženo, provodi se kroz jačanje odgovornosti, pojednostavljenje procedura i povećanje transparentnosti. To su i aktivnosti na povećanju otpora radnog mjesta u odnosu na koruptivne pojave, zatim kontroliranju diskrecionih ovlaštenja, poštivanju etičkih vrijednosti, eliminiranju neefikasne prakse i neprimjenjive regulative, te uvođenju efikasnog nadzora i kontrole rada i ponašanja službenika.

U protekloj godini u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu osigurane su adekvatne prostorije za rad Antikorupcionog tima, koje će uz podršku OSCE-a i INL-a uskoro biti opremljene i potrebnom informatičkom opremom, telekomunikacijskim uređajima, te mrežnim i drugim software alatima za unapređenje rada u oblasti prevencije korupcije. Izvještaj Antikorupcionog tima bit će objavljen na web stranici Vlade, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

OSIGURANJE KAPACITETA ZA POTREBE PROŠIRENJA OPĆINSKOG I KANTONALNOG SUDA U SARAJEVU

Vlada Federacije BiH danas je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva pravde o rekonstrukciji Kazneno-popravnog zavoda Sarajevo za potrebe proširenja Općinskog i Kantonalnog suda u Sarajevu.

Današnjim zaključkom Vlada FBiH iskazuje opredjeljenje za zaključenje Memoranduma o saradnji s Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH i Vladom Kantona Sarajevo s ciljem završetka rekonstrukcije KPZ Sarajevo za potrebe proširenja Općinskog i Kantonalnog suda u Sarajevu.

Također, iskazuje se spremnost za okončanje projekta izgradnje novog kompleksa Kazneno-popravnog zavoda Sarajevo na lokalitetu Igman, mikrolokalitet Blažuj, i u tom smislu nastavit će finansirati završetak izgradnje i opremanja novog kompleksa Kazneno-popravnog zavoda Sarajevo.

Federalno ministarstvo pravde zaduženo je da s ciljem implementacije projekta rekonstrukcije KPZ Sarajevo za potrebe proširenja Općinskog i Kantonalnog suda u Sarajevu, od marta ove godine koordinira obustavu prijema i smještaja osuđenih i pritvorenih osoba u ovaj zavod. Direktor KPZ Sarajevo obavezuje se da obustavi prijem svih pritvorenih i osuđenih osoba u ovaj zavod od marta 2023. godine pa do stavljanja u funkciju novog kompleksa Kazneno-popravnog zavoda Sarajevo.

Također, Federalno ministarstvo pravde obavezuje se da sa Općinskim i Kantonalnim sudom u Sarajevu koordinira premještaj svih pritvorenih osoba iz KPZ Sarajevo u Kazneno-popravni zavod Zenica do 1.7.2023. godine.

Od marta ove godine Federalno ministarstvo pravde će koordinirati sa nadležnim sudovima upućivanje osuđenih osoba iz člana 5. Pravilnika o kriterijima za upućivanju na izdržavanje kazne zatvora u FBiH u druge zavode u Federaciji BiH.

Direktoru KPZ Sarajevo je naloženo da najkasnije do 1.7.2023. godine, isprazni objekt ovog zavoda koji se nalazi u ulici Branilaca Sarajeva (objekt Miljacka), i isti trajno preda u posjed Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo, te da upravu KPZ Sarajevo koja je smještena u ovaj objekt, premjesti u druge prostore do okončanja izgradnje nove zgrade uprave.

U informaciji Federalnog ministarstva pravde je, između ostalog, navedeno da su 2021. godine započeti su radovi na izgradnji novog kompleksa KPZ u Sarajevu na lokalitetu Igman, mikrolokalitet Blažuj, a čije radove sufinansira Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Vrijednost sufinansiranih radova iznosi 4,6 miliona eura. Paraleno sa izgradnjom ovog kompleksa, Vlada Federacije BiH je na ovom lokalitetu započela aktivnosti na izgradnji dodatnog „Objekta B“ čijim će se završetkom osigurati potpuno funkcioniranje novog kompleksa.

Također ističu da je Vlada Federacije, kontinuirano od 2019. godine do sada, u Budžetu FBiH izdvojila ukupno 9,6 miliona KM. Samo 1,8 miliona KM planirano je za izgradnju infrastrukture koja uvezuje cijeli kompleks novog Kazneno-popravnog zavoda Sarajevo, dok je 350.000 KM izdvojeno za dozvole. Završetak svih radova na izgradnji i opremanju novog kompleksa KPZ Sarajevo očekuje se tokom 2024. godine.

Istaknuto je, kako se navodi u informaciji, da je krajnji rok za potpisivanje ugovora za rekonstrukciju KPZ Sarajevo avgust 2023. godine, a tender za odabir izvođača radova pokrenut je u januaru ove godine. Vrijednost investicije iz programa IPA 2019 iznosi 3,2 miliona eura, dok je Vlada Kraljevine Norveške osigurala izradu projektne dokumentacije u iznosu od oko 80.000 KM.

Zbog svega navedenog, navodi se u informaciji, neophodno je da Kazneno-popravni zavod Sarajevo najkasnije do polovine ove godine napusti prostorije koje koristi u ulici Branilaca Sarajeva i pravo posjeda i korištenja prepusti Općinskom i Kantonalnom sudu u Sarajevu, odnosno Minstarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo, kako bi se implementirao projekt rekonstrukcije i proširenja kapaciteta Općinskog i Kantonalnog suda u Sarajevu.

Vijest Usvojen izvještaj antikorupcionog tima Vlade FBiH se prvi put pojavila na sljedećem linku: Fokus.ba.

Fokus