Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Vlada FBiH upumpala još 2 miliona u Aerodrom Mostar. Revizori utvrdili šokantne nepravilnosti

Vlada Federacije BiH na pretprošloj sjednici uplatila je na račun JP Aerodom Mostar 2 miliona KM.

Obrazložili su to ovako:

“Sredstva su namijenjena instalaciji sistema svjetlosnih pokazivača nagiba prilaza, nabavci i ugradnji UPS-a i omogućavanju besprekidnog napajanja sistema rasvjete manevarskih površina, nadogradnji i sanaciji perimetarske ograde, sanaciji horizontalne signalizacije na manevarskim površinama, nabavci novog softwara za prihvat i otpremu aviona, putnika i prtljage, izradi projektne dokumentacije, nabavci novog rendgena, rekonstrukciji spasilačkog vatrogasnog objekta, nabavci samohodnih stepenica za ukrcaj i iskrcaj putnika, te uređenje terminalne zgrade”.

Zanimljivo je da su državni revizori objavili izvještaj u kojem je JP Aerodrom Mostar dobio negativno mišljenje. Kompletan izvještaj možete vidjeti ovdje, a mi prenosimo dijelove.

I to po nekoliko osnova, a jedno su javne nabavke (za kojem im Vlada ponovo daje novac).

Ovo su osnovi za negativno mišljenje revizora:

“Na datum bilance nije izvršena ocjena postoje li bilo kakvi pokazatelji da je vrijednost nekog sredstva umanjena, niti je vršena procjena nadoknadive vrijednosti za takva sredstva shodnoMRS-u 36 –Umanjenje vrijednosti imovine, i odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH. To može imati za posljedicu da je nadoknadivi iznos sredstava manji od njihove knjigovodstvene vrijednosti iskazane u iznosu od 12.650.921 KM, odnosno da su sredstva i finansijski rezultat za 2021. godinu precijenjeni;

Prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja Uprava Društva nije izvršila procjenu, niti objavila značajnu neizvjesnost u vezi stalnosti poslovanja Društva, odnosno nije postupila sukladno MRS-u 1 – Prezentacija finansijskih izvještaja. Društvo ostvaruje gubitak u poslovanju, što za posljedicu ima iskazane akumulirane gubitke prethodnih godina od 1.656.383 KM, i što sa iskazanim gubitkom izvještajne godine iznosi 2.559.113 KM. Prihodi od subvencija i donacija veći su od prihoda koje Društvo ostvaruje obavljanjem redovnih poslovnih aktivnosti i iznose 2.250.119 KM, što je 90% ukupno ostvarenih prihoda. Navedeno omogućava Društvu pokriće tekućih troškova poslovanja, od čega samo za plaće i ostala osobna primanja 1.763.858 KM. Ove okolnosti stvaraju sumnju u sposobnost Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem, što nije objavljeno u financijskim izvješćima, zbog čega ona nisu sastavljena sukladno Zakonu o računovodstvu i reviziji u FBiH (točke 6.1.3 i 6.5 Izvješća);

Nije izvršena procjena obveza za pokrenute sudske sporove u iznosu od najmanje 75.000 KM, niti je izvršeno rezerviranje sukladno zahtjevima MRS-a 37 – Rezerviranja, potencijalne obveze i potencijalna imovina, zbog čega su obveze itroškovi podcijenjeni, a finansijski rezultat precijenjen.”

Revizori, kao osnov za negativno mišljenje, također navode i javne nabavke za koje se ne koriste zakonske procedure.

“Društvo, iako je bilo obvezno, nije za sve nabave primjenjivalo odredbe Zakona o javnim nabavama, kao ni odredbe njegovih provedbenih i internih akata, kako bi se osigurala transparentnost i omogućio veći stupanj stvarne konkurencije i efikasnije trošenje javnih sredstava. Također, nije sačinilo izmjene i dopune Plana javnih nabava zbog značajnog odstupanja realiziranih od planiranih nabava”.

Revizori su utvrdili i da Aerodrom Mostar poslauje netransparentno odnosno da nisu dostupni svi podaci.

“Uvidom u Internet-stranicu Društva utvrđeno je da nema objavljivane informacije o financijskomposlovanju propisane Zakonom”, naveli su u izvještaju.

Čak ni članovi Uprave nisu imenovani u skladu sa Zakonom.

“Tokom revidirane godine nije provedena natječajna procedura za imenovanje Uprave Društva, niti je formiran odbor za reviziju koji razmatra studije rizika i osigurava da interne kontrole budu adekvatne i funkcioniraju kako je predviđeno Statutom. Također, nije formiran ni odjel za internu reviziju sukladno Zakonu o računovodstvu i reviziji u FBiH, što je obveza Društva kao subjekta od javnog interesa”, istakli su revizori.

Dalje se navodi, da je Aerodrom planirao da će imati gubitak od oko 600.000 KM, međutim, on je bio skoro milion KM.

“Nismo se uvjerili da je Društvo prilikom sačinjavanja revidiranog plana izvršilo uravnoteženje prihoda i rashoda s obzirom na to da je planiran gubitak u iznosu od 622.206 KM, a na 31. 12. 2021. godine iskazan je gubitak od 902.730 KM. Iako je u rebalansu plana poslovanja navedeno da je potrebno provesti mjere štednje koje podrazumijevaju smanjenje utroška financijskih sredstava, nisu predložene konkretne mjere, niti je Uprava donijela odgovarajuće odluke kojima bi se ostvarile uštede i smanjili troškovi, posebno uzimajući u obzir članak 2. stav 1 Zakona o gospodarskim društvima, prema kojem je gospodarsko društvo pravno lice koje samostalno obavlja djelatnost proizvodnje i prodaje i pružanja usluga na tržištu radi stjecanja dobiti.

Šokantno je da su revizoru utvrdili da Aerodrom uglavnom finansiraju donacije i javni prihodi – dakle građani.

“Prihodi od subvencija i donacija su veći od prihoda koje Društvo ostvaruje obavljanjem redovnihposlovnih aktivnosti i čine 90% ukupno ostvarenih prihoda”.

Dalje ovo kažu:

“Prema navedenom, Društvo se godinama značajnim dijelom finansira iz budžeta FBiH, fondova i sakantonalnog i gradskog nivoa, što mu omogućava pokriće tekućih troškova poslovanja, dok je iz poslovnih aktivnosti za 2021. godinu iskazan gubitak od 886.429 KM. Ukupno ostvareni gubitak za 2021. godinu iskazan je u iznosu od 902.730 KM, dok je za 2020. godinu iznosio 827.956 KM. Samo troškovi plaća i ostalih osobnih primanja u 2021. godini iznosili su 1.763.858 KM, a za 2020. godinu 1.709.765 KM, a prihodi od obavljanja osnovne djelatnosti (prihodi od prodaje učinaka) iznosili su za 2021. godinu 124.838 KM, a za 2020. godinu 120.707 KM. Društvo je trebalo izvršiti procjenu sposobnosti da nastavi poslovati u vremenski neograničenom periodu, kako je propisano paragrafom 25 MRS-a 1 – Prezentacija finansijskih izvještaja, što nije učinilo”, kaže se u izvještaju.

Raport.ba