Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Zašto nema istraga u GRAS-u, ZOI-u ’84, Željeznicama, Energoinvestu…?

Ured za reviziju institucija FBiH objavio je izvještaj koji najbolje ilustruje (ne)rad tužilaštava na području Federacije BiH. Naime, federalni revizori su tužilaštvima na postupanje u periodu od 2016. do 2022. dostavili čak 115 izvještaja koji ukazuju na značajne nepravilnosti i nezakonitosti.

Piše: A. DUČIĆ/Fokus.ba

U većini dostavljenih odgovora od tužilaštava je dobivena obavijest da se „istraga neće provoditi“, ili da su utvrđene nepravilnosti, poput kršenja zakona, samo prekršaji!?

Od 2016. do 2022. godine Ured za reviziju poslao je Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo 36 izvještaja finansijske revizije. U tom periodu Kantonalno tužilaštvo dostavilo je obavijest o neprovođenju istraga za 15 izvještaja. S obzirom na to da Ured nije obaviješten o statusu 21 izvještaja, tražena je informacija o njima. Dopisom od 16. januara 2023. godine Kantonalno tužilaštvo obavijestilo je da je donesena naredba o neprovođenju istrage za: Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2015. godinu, Fond za zaštitu okoliša za 2016. godinu. Za ostalih 18 izvještaja navedeno je da se predmeti nalaze u statusu „otvoreni“, i slično.

Faksimil odluke o neprovođenju istrage u tri slučaja

Izdvojit ćemo nekoliko predmeta u kojima su federalni revizori ukazali na nepravilnosti i nezakonitosti, ali su od Tužilaštva KS dobili odgovor da se istraga neće provoditi.

U izvještaju za Zavod za izgradnju KS za 2019. godinu, između ostalog, navedeno je kako Zavod ne raspolaže dokumentaciju o tome da je 25.282.778 KM knjigovodstveno evidentirana stalna sredstava odnosno nije prezentirana vjerodostojna dokumentacija kojom se potvrđuje da je Zavod njen vlasnik ili korisnik prava raspolaganja, da u pomoćnu knjigu stalnih sredstava nisu evidentirana stalna sredstva u obliku prava, koja su iskazana u iznosu od 13.475.615 KM, što nije u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH, Zakonom o budžetima u FBiH i njegovim podzakonskim aktima.

Faksimil odluke o neprovođenju istrage u slučaju Zavoda za izgradnju KS

Obavijest o neprovođenju istrage su dobili 15. 4. 2022. “jer je iz prijave i pratećih spisa očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo”.

U izvještaju za Opću bolnicu „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo za 2018. Godinu, između ostalog, navedeno je kako prilikom provođenja procedura za nabavku MRI aparata i njegovu nadogradnju (1.831.809 KM), nabavku bolesničkih kreveta sa pratećom opremom, trapeza i trakcionih sistema za bolesničke krevete (1.310.778 KM), nabavku gama kamere (584.834 KM) i nabavku hrane (132.656 KM) nisu dosljedno ispoštovane odredbe Zakona o javnim nabavkama u dijelu koji se odnosi na efikasno korištenje javnih sredstava i pripremu tenderske dokumentacije.

Tužilaštvo KS je 15. juna 2020. revizore obavijestilo da neće provoditi istragu “jer iz prijave i pratećih spisa proizilazi da ne postoje osnovi sumnje da su prijavljena lica učinila krivično djelo”.

Eklatantni nalazi sročeni su u izvještaju za Kantonalno javno preduzeće „Poljoprivredno dobro Butmir“ za 2018. godinu

-Ne možemo potvrditi vrijednost iskazanog poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 110.965.100 KM, a samim tim ni kapitala za navedeni iznos, jer Društvo ne raspolaže dokumentacijom o pravu posjeda ili pravu raspolaganja. Društvo nije osiguralo adekvatne kontrole prilikom utvrđivanja kvaliteta mlijeka, a samim tim ni pouzdanu osnovu za obračun vrijednosti isporučenih količina. Kvalitet mlijeka, kao osnovu za određivanje prodajne cijene, utvrđivao je kupac, što nije u skladu sa Ugovorom o kupoprodaji mlijeka, zaključenim sa MILKOS d.o.o. Sarajevo. Društvo je izdalo u zakup 66.350 m2 poljoprivrednog zemljišta za nepoljoprivredne svrhe i to: „FK Sarajevo“ za formiranje trening-kampa i „Rail Cargo Logistics BH“ d.o.o. Sarajevo za pristupni put, što nije u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu – naveli su revizori.

Tužilaštvo KS obavijest o neprovođenju istrage 25. Juna 2021. “jer se u radnjama prijavljenih osoba nisu ostvarila bitna obilježja krivičnog djela”.

U izvještaju za GRAS za 2018. godinu, između ostalog, istaknuto je da “društvo nije uspostavilo adekvatne interne kontrole koje bi bile usmjerene na prevenciju i otkrivanje moguće zloupotrebe u procesu štampanja, predaje i prodaje karata, što stvara sumnju u iskazani prihod od prevoza putnika u iznosu od 19.739.229 KM, a time i u finansijski rezultat”.

Faksimil odluke o neprovođenju istrage u slučaju GRAS-a

Tužilaštvo je revizore obavijestilo 13. Septembra 2022. da neće provoditi istragu „jer ne postoje osnovi sumnje da su prijavljena lica počinila krivično djelo“.

Iako su izvještaji za Fondaciju za održivi razvoj „Odraz“ za 2016. Godinu, Institut za medicinsko vještačenje za 2016. Godinu, za Federalnu upravu za geodetske poslove za 2016. godinu, za Općinu Trnovo za 2016. godinu, za KJKP Zoi 84 za 2016. godinu vrvili o detektovanim nepravilnostima, iz Tužilaštva KS je uvijek stizala obavijest o neprovođenju istraga.

Identično je uslijedilo za Energoinvest, Željeznice FBiH, Grad Sarajevo, Zavod zdravstvenog osiguranja KS, Pretis Vogošća (gdje je onemogućena revizija).

U Tužilaštvu HNK donijeli su tek jednu naredbu o provođenju istrage i to za JKP „Čapljina“, Ukupno su od revizora dobili 26 izvještaja, a o statusu 17 se do danas ne zna ništa.

Tužilaštvo ZDK je dobilo 11 izvještaja od revizora, za četiri su dobili obavijesti o neprovođenju istraga. Od osam izvještaja koje su dobili Tužilaštvo USK je tek za četiri izvijestilo da neće biti istrage. Do ukupno 12 izvještaja, od Tužilaštva TK du dobili obavijesti za osam da neće biti provedena istraga. Iz Tužilaštva SBK su od ukupno 12 podnesenih izvještaja dobili obavijest u tri predmeta da neće biti provedena istraga. Slična statistika zabilježena je i u ostalim kantonima.

Glavni federalni revizor Dževad Nekić ističe da njihovi izvještaji mogu biti indicija za utvrđivanje krivične i druge odgovornosti. Revizorski izvještaji, kako naglašava, a posebno oni s negativnim mišljenjem u kojima su efekti nepravilnosti prožimajući, trebaju predstavljati važan indikator koji ukazuje na potrebu razmatranja i daljnjeg postupanja tužilaštava.

Vijest Zašto nema istraga u GRAS-u, ZOI-u ’84, Željeznicama, Energoinvestu…? se prvi put pojavila na sljedećem linku: Fokus.ba.

Fokus