Connect with us

Upište pojam za pretragu

Tehnologija

Zbog iznimnog interesa, Eronet produžio akciju Duple gige dvije godine! – Centralna.ba

Obrazac za prijavu na javni poziv za prikupljanje i odabir korisnika grant sredstava u 2024.g. za unapređenje i razvoj turizma na općini Travnik možete preuzeti ovdje ili u prilogu na dnu stranice.

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je prikupljanje i odabira korisnika grant sredstava u 2024.g. za unapređenje i razvoj turizma na području općine Travnik.
Ovaj javni poziv odnosi se na sufinanciranje sljedećih programa :
– PROGRAM 1: sufinanciranje polaganja stručnog ispita za turističkog vodiča pri Federalnom ministarstvu okoliša i turizma za osobe sa područja općine Travnik
– PROGRAM 2: sufinanciranje unapređenja poslovanja privatnih izdavača fizičkih lica u turističke svrhe na području općine Travnik
– PROGRAM 3: sufinanciranje aktivnosti u organizaciji drugih subjekata od značaja za unapređenje i razvoj turizma sa područja općine Travnik
– PROGRAM 4: sufinanciranje unapređenja poslovanja proizvođača suvenira i rukotvorina na području općine Travnik

1.1. PROGRAM 1: Sufinanciranje polaganja stručnog ispita za turističkog vodiča pri Federalnom ministarstvu okoliša i turizma za osobe sa područja općine Travnik u iznosu od 2.500,00 KM.
Svrha programa je povećati konkurentsku sposobnost destinacije unapređenjem kapaciteta u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz edukaciju osoba u turizmu ( sufinanciranje se odnosi na iznos naknade za polaganje stručnog ispita pri Federalnom ministarstvu okoliša i turizma). Polaganje ispita je planirano na ljeto/jesen 2024.g.
Predviđena sredstva programa iznose 2.500,00 KM. Iznos granta po aplikaciji je 250,00 KM.

Oglas

1.2. PROGRAM 2: Sufinanciranje unapređenja poslovanja privatnih izdavača fizičkih lica u turističke svrhe na području općine Travnik u iznosu od 5.000,00 KM.
Svrha programa je poboljšanje kvalitete usluga smještaja privatnih izdavača fizičkih lica u turističke svrhe na području općine Travnik. Cilj programa je unapređenje poslovanja privatnih izdavača fizičkih lica ( nabavku određenih sredstava za rad i opreme, manji zahvati u uređenju enterijera i eksterijera, marketing i dr.).
Predviđena sredstva programa iznose 5.000,00 KM. Iznos granta po aplikaciji je od min. 200,00 KM do max. 500,00 KM.

1.3. PROGRAM 3: Sufinanciranje aktivnosti u organizaciji drugih subjekata od značaja za unapređenje i razvoj turizma općine Travnik u iznosu od 10.000,00 KM.
Svrha programa je podrška aktivnostima u organizaciji drugih subjekata, a koji su direktno ili indirektno od značaja za unapređenje turizma na području općine Travnik (podrška ekološkim, kulturnim, sportskim aktivnostima, promociji, manifestacijama, edukacijama, kreiranju turističkih proizvoda i ponude, degustacije, održavanje i unapređenje turističke infrastrukture i dr.).
Predviđena sredstva programa iznosi 10.000,00 KM. Iznos dodijeljenog granta po aplikaciji je od min. 300,00 KM do max. 600,00 KM.

1.4. PROGRAM 4: Sufinanciranje unapređenja poslovanja proizvođača suvenira i rukotvorina sa područja općine Travnik u iznosu od 2.500,00 KM.
Svrha programa je jačanje kapaciteta proizvođača suvenira i rukotvorina sa područja općine Travnik (nabavka određenih alata, repromaterijala, marketing i sl). Predviđena sredstva programa iznose 2.500,00 KM . Iznos dodjeljnog granta po aplikaciji je od min. 200,00 KM do max. 400,00 KM.

2. PRAVO UČEŠĆA, POTREBNA DOKUMENTACIJA I KRITERIJI
Pravo učešća na točku 1.1. Program 1 imaju fizička lica koja ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
– da su državljani Bosne i Hercegovine
– da su stariji od 18 godina
– da su sa prebivalištem na općini Travnik
Pored općih uvjeta kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete:
– da imaju završenu minimalno SSS
– da imaju dokaz o aktivnom poznavanju minimalno jednog stranog jezika

Oglas

Uz čitko popunjen prijavni obrazac, za program 1 potrebno je dostaviti sljedeću potrebnu dokumentaciju:
(1) CIPS – potvrdu o prebivalištu ( ne starije od 3 mjeseca)
(2) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca)
(3) Fotokopiju lične karte
(4) Fotokopiju diplome
(5) Dokaz o aktivnom poznavanju minimalno jednog od stranih jezika

Kriteriji u bodovanju aplikativnog zahtjeva koji će se dodatno uzeti u obzir su: rodna osvještenost, dokaz o poznavanju i drugih stranih jezika (osim engleskog), omladinske i seniorske kategorije, prostorna rasprostranjenost i prebivalište u ruralnim područjima općine Travnik (što nisu eliminirajući uvjeti da će navedeno biti i presudno prilikom bodovanja).

Pravo učešća na točku 1.2. Program 2 imaju privatni izdavači smještajnih kapaciteta u turizmu (fizička lica) sa svojim smještajnim kapacitetima na području općine Travnik koja ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
– da su državljani Bosne i Hercegovine
– da imaju prebivalište na području BiH
Pored općih uvjeta kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete:
– Dokaz o uplati paušalne boravišne takse za 2024. g.
– da imaju rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkim, sanitarnim i ostalim propisanim uvjetima od strane Općine Travnik tj. nadležnog organa (turističku kategorizaciju smještajnih jedinica)

Uz čitko popunjen prijavni obrazac, za program 2 potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
(1) CIPS – potvrdu o prebivalištu ( ne stariju od 3 mjeseca)
(2) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca)
(3) Fotokopiju lične karte
(4) Potvrdu o uplati paušalne boravišne takse za 2024.g. od strane Turističke zajednice SBK
(5) Fotokopiju rješenja o ispunjenim minimalno tehničkim, sanitarnim i ostalim propisanim uvjetima od strane Općine Travnik tj. nadležnog organa (turistička kategorizacija smještajnih jedinica)

Oglas

Kriteriji u bodovanju aplikativnog zahtjeva koji će se dodatno uzeti u obzir su: rodna osvještenost, teritorijalna zastupljenost lokacije smještajnih kapaciteta na općini Travnik (npr. prostor ruralnog turizma), vlastito učešće, održivost i ekološki aspekti ( što nisu eliminirajući uvjeti da će navedeno biti i presudno prilikom bodovanja).

Pravo učešća na točku 1.3. Program 3 imaju fizička i pravna lica sa mjestom prebivališta ili registracijom (pravna lica) na području općine Travnik.
Uvjeti koje trebaju ispunjavati fizička lica:
– da su državljani Bosne i Hercegovine
– da su stariji od 18 godina
– da imaju prebivalište na području općine Travnik

Uvjeti za pravna lica:
– Da su registrovani kod nadležnog organa

Uz čitko popunjen prijavni obrazac, za program 3 potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
(1) CIPS – potvrdu o prebivalištu ( ne stariju od 3 mjeseca) za fizička lica
(2) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca) za fizička lica
(3) Fotokopiju lične karte
(4) Aktualno rješenje o obavljanju djelatnosti od strane nadležnog organa (pravna lica)
(5) ID broj ( pravna lica)

Oglas

Kriteriji u bodovanju aplikativnog zahtjeva koji će se dodatno uzeti u obzir su: inovativnost, broj učesnika, dužina trajanja aktivnosti, promocija tradicije sa područja općine Travnik, procjene broja posjetilaca i turista, vlastito učešće sa svojim partnerima, korištenje granta u održivom turizmu (sa naglaskom ekološkog aspekta), rodnu osvještenost, teritorijalnu zastupljenost (npr. prostor ruralnog turizma) ( što nisu eliminirajući uvjeti da će navedeno biti i presudno prilikom bodovanja).

Pravo učešća na točku 1.4. Program 4 imaju fizička i pravna lica sa područja općine Travnik
Uvjeti za fizička lica:
– da su državljani Bosne i Hercegovine
– da su stariji od 18 godina
– da su sa prebivalištem na općini Travnik

Uvjeti za pravna lica:
– Da su registrovani kod nadležnog organa

Uz čitko popunjen prijavni obrazac, za program 4 potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
(1) CIPS – potvrdu o prebivalištu ( ne stariju od 3 mjeseca) za fizička lica
(2) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca) za fizička lica
(3) Fotokopiju lične karte
(4) Aktualno rješenje o obavljanju djelatnosti od strane nadležnog organa (pravna lica)
(5) ID broj ( pravna lica)

Oglas

Kriteriji u bodovanju aplikativnog zahtjeva koji će se dodatno uzeti u obzir su: rodna osvještenost, vlastito učešće, korištenje granta u održivom turizmu (sa naglaskom ekološkog aspekta), teritorijalnu zastupljenost (npr. prostor ruralnog turizma), autohtonost i kreativnost proizvoda, asortiman proizvoda ( što nisu eliminirajući uvjeti da će navedeno biti i presudno).

OSTALE NAPOMENE:

Komisija će u razmatranju uzeti samo blagovremene i potpuno dostavljene prijave.
Prilog javnog poziva je “Obrazac prijave” koji je potrebno obavezno popuniti na računalu te potpisati svojeručnim potpisom odgovorne osobe i ovjeriti pečatom (ako se radi o pravnom licu).
U postupku po Javnom pozivu Turistička zajednica Općine Travnik ne snosi nikakve troškove učesnicima Javnog poziva, te zadržava pravo da izmjeni, poništi Javni poziv, ili da odbaci sve prijave, u bilo koje
vrijeme prije zaključenja ugovora.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Nije moguće aplicirati na više programa od strane istog aplikanta.
Turistička zajednica Općine Travnik zadržava pravo od aplikanata tražiti i dodatnu dokumentaciju u procesu razmatranja prijave kao i orginalne dokumente na uvid.
Turistička zajednica Općine Travnik zadržava pravo da ukoliko se sredstva ne realizuju po jednom od ovih programa, sredstva preusmjeri na programe za koje postoje opravdani razlozi.
Lista odabranih korisnika granta po lotovima (rezultati) će biti objavljena na web stranici Općine Travnik www.opcinatravnik.com.ba ili direktno na oglasnoj tabli u Turističkom uredu Turističke zajednice Općine Travnik najkasnije do 31.05.2024.g.
Nakon odabira korisnika potpisat će se Ugovor o realizaciji aktivnosti i potpisati “Izjava o podobnosti”.
Implementaciju aktivnosti je potrebno izvršiti kroz 2024.g. , a najkasnije do 31.12.2024.g.
Svi odabrani korisnici su obavezni nakon realizacije aktivnosti dostaviti izvještaj sa dokazima (fotografije, video, medijske objave, uzorci i sl.).
Prigovor od strane korisnika koji ne budu odabrani može se podnijeti u roku od osam (8) dana Turističkom Vijeću Turističke zajednice Općine Travnik od dana objave rezultata.
Za dodatna pitanja ili informacije kontakt tel. 030 508 500 od 08,00 do 16,00 sati radnim danom ili direktno u Turističkom uredu Turističke zajednice Općine Travnik na adresi Prnjavor bb (Trg Lajpcig).

3. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJA PRIJAVE

Oglas

Javni poziv je otvoren do ponedjeljka 06.05.2024.g.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti poštom ili direktno na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TRAVNIK
TURISTIČKI URED
PRNJAVOR BB
72270 Travnik
sa naznakom:

JAVNI POZIV
za prikupljanje i odabir korisnika grant sredstava u 2024.g. za unapređenje i razvoj turizma na općini Travnik
PROGRAM BR. _____

Oglas

/NE OTVARATI/

Na poleđini koverte upisati ime i prezime podnosioca prijave (za pravna lica naziv organizacije), adresu i kontakt telefon.

Centralna.ba