Connect with us

Upište pojam za pretragu

Ekonomija

Izabrana privatna preduzeća za subvencioniranje kupovine električnih automobila


Vlada Federacije BiH donijela je dvije odluke o izboru ukupno 51 privatnog preduzeća, korisnika sredstava u ukupnom iznosu od 469.000 KM utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije iz Tekućih transfera i drugih tekućih rashoda – subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji pri kupovini električnih automobila.

Prva odluka odnosi se na 22 preduzeća, korisnika ovih sredstava u iznosu od 244.000 KM za prvi kvartal, odnosno period od 5. juna do 5. oktobra ove godine, a druga na 29 preduzeća, korisnika ukupno 225.000 KM za drugi kvartal, odnosno period od 5. oktobra do 11. decembra ove godine.

Izbor je izvšen nakon provedenih javnih poziva po Programu utroška sredstava tekućih transfera privatnim preduzećima i poduzetnicima pojedincima.

U toku prvog kvartala od objave Javnog poziva, Komisija za selekciju je konstatovala da je pristiglo ukupno 28 zahtjeva za 38 automobila od kojih su 22 zahtjeva formalno ispravna.

U toku drugog kvartala od objave Javnog poziva, Komisija je konstatovala da je pristiglo ukupno 30 zahtjeva za 31 automobil od kojih je 29 ispravnih.

Subvencije se kreću u iznosima od 5.000 KM, 7.000 KM i 10.000 KM.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će sa korisnicima sklopiti ugovore o dodjeli poticaja, sa definisanim pravima i obavezama ugovornih strana i bit će uplaćena na račune izabranih korisnika.

Za realizaciju ovih odluka zadužena su federalna ministarstva energije, rudarstva i industrije, te finansija, svako u okviru svoje nadležnosti, a odluke stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.

Business Magazine