Connect with us

Upište pojam za pretragu

Ekonomija

Vlada FBiH donijela Uredbu o vođenju registra poslovnih subjekata


Na unutrašnje poslovanje nadležnog registarskog suda značajno za vođenje registra na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju i Pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima.

Uredbom je propisano da je registar baza podataka koja sadrži podatke i isprave o subjektima upisa koji su obavezni registrirati se u skladu sa odredbama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH, a sastoji se od glavne knjige registra i zbirke isprava registra.

Također ovom uredbom je, između ostalog, propisano da je internetska stranica registra sastavni dio sistema registra putem koje je omogućeno pretraživanje i uvid u javne podatke iz glavne knjige, kao i javno objavljivanje podataka o sadržaju provedenih upisa u registar, odnosno javno objavljivanje odluka za koje je Zakonom ili odlukama registarskog suda određeno da će se objaviti na način na koji se objavljuju upisi u registar.

Uredbom je propisano i vođenje glavne knjige registra i zbirke isprava, kao i pretvaranje isprava pohranjenih u zbirci isprava u štampanom obliku u elektronski oblik, te sigurnost i čuvanje podataka.

Kako je obrazloženo u razlozima za donošenje Uredbe, izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH iz 2021. godine predviđeno je da će Vlada Federacije BiH donijeti propis kojim će se urediti vođenje registra, osiguranje, upotreba i čuvanje sadržaja podataka o registraciji, te vođenje zbirke isprava u elektronskom obliku, kao i pretvaranje isprava pohranjenih u zbirci isprava na papiru u elektronski oblik.

Business Magazine